6 min read

Late betaling door bedrijven neemt toe, wat nu?

Featured Image

De zorgen over de toename van late betaling van facturen zijn groot. En terecht, want (veel) te laat betaalde facturen kunnen grote gevolgen hebben voor je liquiditeit. Het European Payment Report van Intrum laat zien dat in B2B in Europa weliswaar een betalingstermijn afgesproken is van gemiddeld 39 dagen, maar dat betaling doorgaans gemiddeld 52 dagen duurt.De publieke sector laat een slechter beeld zien. Daar wordt gemiddeld 49 dagen afgesproken, maar duurt het uiteindelijk gemiddeld 62 dagen. En de daadwerkelijke betaaltermijn wordt alleen maar groter, zo blijkt. Allianz, die wereldwijd onderzoek deed naar de gemiddelde betalingswachttijd, ziet een gemiddelde wachttijd van 59 dagen, een stijging van 5 dagen ten opzichte van het jaar ervoor. Specifiek in West-Europa is de betalingswachttijd gestegen naar 68 dagen, 7 dagen meer ten opzichte van het jaar ervoor. 

 

Zijn de risico's van late betalingen echt zo groot?

De stijging in late betalingen is wel iets om in de gaten te houden. Maar liefst 58 procent van de Nederlandse organisaties geeft aan meer bezorgd dan ooit te zijn over het betaalgedrag van debiteuren. 40 procent van de financials heeft het afgelopen jaar meer klanten met betalingsachterstanden gezien, blijkt uit onderzoek van Flanderijn. Het is een probleem wat niet zonder gevolgen blijft en - als je niet uitkijkt - ook de neiging heeft steeds groter te worden. 

Bij bedrijven die lang moeten wachten tot facturen betaald zijn, staat de liquiditeit onder druk. Dit zorgt er dikwijls voor dat zij hun eigen leveranciers niet op tijd kunnen betalen en kan in het ergste geval zelfs tot faillissement leiden.

Een probleem met de liquiditeit wordt al snel een negatieve spiraal die investeren in groei in de weg kan staan. Om te kunnen investeren is geld nodig, maar het wordt lastiger lenen als je eigen kredietwaardigheid in het gedrang komt doordat je zelf de rekeningen niet meer kan betalen vanwege late betalingen van klanten. Als je al zou willen lenen natuurlijk, want lenen wordt in 2023 fors duurder, voorspelt Allianz Trade. En dat maakt het ondernemen voor mkb'ers lastig. Bedrijven hadden al problemen met aanvoer van grondstoffen, personeelskrapte en energie, daar komen nu hogere financieringskosten bovenop. 

Om die laatste kosten, vooral de kortetermijnrentes, zo laag mogelijk te houden, zul je dus meer vanuit eigen middelen moeten financieren. Goed werkkapitaalbeheer is daarbij belangrijk. Debiteuren die vlot de factuur betalen dragen daaraan bij. 

 

De impact van late betalingen op het werk van de debiteurenbeheerder

Met de toename van late betalingen krijgt de debiteurenbeheerder er steeds meer werk bij. Achter openstaande facturen aangaan is een tijdrovende en dus kostbare aangelegenheid. Tijd die je niet kan besteden aan andere belangrijke zaken. 

Als niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan wordt, begint de opvolging. Dus er moet een betalingsherinnering uit, misschien wel meer dan één, je onderhoudt het contact met de klant, probeert wellicht een betalingsregeling te treffen, brengt de wettelijke rente in rekening, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het komt er natuurlijk op neer dat je er alles aan doet om te zorgen dat de klant aan zijn verplichting voldoet. In het meest gunstige scenario heb je heel goed inzicht in alle openstaande facturen en worden deze processen automatisch in gang gezet. Maar, zo blijkt uit het eerdergenoemde onderzoek van Flanderijn, debiteurenbeheer is toch wel een ondergeschoven kindje bij heel veel organisaties 24 procent). Die processen moeten veel debiteurenbeheerders dan ook op de omslachtige manier doen. 

 

Wat is de wettelijke rente?

Bij een late betaling kan de wettelijke rente van toepassing zijn. De wettelijke rente is de rentevoet die wettelijk is vastgesteld en geldt wanneer een betalingsverplichting niet op tijd wordt nagekomen. Het is een vergoeding die in rekening wordt gebracht om de schuldeiser te compenseren voor het uitblijven van de betaling binnen de gestelde termijn. De hoogte van de wettelijke rente kan variëren en is afhankelijk van de geldende wetgeving. Deze rentevoet is bedoeld om de schuldeiser te beschermen tegen financiële schade als gevolg van late betalingen. Het doel van de wettelijke rente is om een stimulans te creëren voor tijdige betalingen en om een redelijke vergoeding te bieden aan de partij die benadeeld wordt door de vertraagde betaling. 

 

bulb LEESTIP: Werkkapitaal onder druk? Optimaliseer je Order to Cash proces!

Betaalgedrag; wat gij niet wilt dat u geschiedt…

Er zit een behoorlijke discrepantie tussen wat de ondervraagden vinden en wat de ondervraagden doen. Het onderzoek van Intrum onder o.a. CEO’s, CFO’s en financieel directeuren binnen het mkb en grootbedrijf laat zien dat bijna 70 procent vindt dat tijdig betalen essentieel is voor het opbouwen en waarborgen van een vertrouwensrelatie met leveranciers en partners.

Daar tegenover staat wel dat ruim een kwart van de grote organisaties aangeeft eigen leveranciers later te betalen dan ze ooit van hun eigen klanten zouden accepteren. Eén op de zeven corporate bedrijven betaalt meer dan de helft van hun facturen te laat, zo blijkt uit onderzoek door DirectResearch in opdracht van ICreative.

Ruim 70 procent van de ondervraagden in het onderzoek van Intrum, vindt dat grote bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om kleinere bedrijven tijdig te betalen. Daar tegenover staat dat bijna de helft van de ondervraagden aangeeft nauwelijks na te denken over de negatieve impact van late betalingen aan leveranciers.

 

Debiteurenbeheer als medicijn voor slechte liquiditeit

Is het dan allemaal kommer en kwel? Gelukkig niet, bedrijven zien wel degelijk in dat er iets moet gebeuren. Debiteurenbeheer komt met 35 procent naar boven als hoogste strategische prioriteit bij de B2B bedrijven in Europa uit het onderzoek van Intrum.

Goed ingericht debiteurenbeheer kan dan ook een hoop voor deze organisaties doen. Helemaal vanzelf gaat dat helaas niet. Een belangrijk knelpunt zijn zwaar verouderde administratieve en financiële systemen waar organisaties last van hebben (48 procent).

Hoe nu verder dan? Door je te verdiepen in debiteurenbeheer en aan welke eisen een vervanger van een oud systeem moet voldoen. Want de belangrijkste stap die je kunt zetten om late betalingen te voorkomen en de liquiditeit te verbeteren, is een goed ingericht proces voor debiteurenbeheer. Lees er meer over in ons blog Late betalingen tegengaan: 5 tips voor optimaal debiteurenbeheer >>